Algemene voorwaarden

1. Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden bepalen, zonder afbreuk te doen aan de toepassing van bijzondere voorwaarden, de respectievelijke verplichtingen van Katal Defense System Association asbl en haar cliënt (of medecontractant) ter gelegenheid van alle diensten uitgevoerd door Katal Defense System Association waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is op de 146 Chaussée de Vilvoorde te 1120 Brussel, België, geregistreerd bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 536 977 350.

De klant erkent uitdrukkelijk deze voorwaarden te hebben gelezen en begrepen en ze zonder voorbehoud te hebben aanvaard.

De bepalingen waarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken, blijven van toepassing. De toepassing van deze algemene voorwaarden kan alleen worden gewijzigd bij uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Overeengekomen wordt dat de uitdrukkelijk aanvaarde bijzondere bepalingen in geval van tegenstrijdigheid voorrang hebben op de Algemene Voorwaarden. Bovendien wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat in geval van tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden van de klant en die van Katal Defense Système Association, enkel deze laatste zal primeren.

2. Offertes

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de offertes 30 dagen geldig vanaf de datum van afgifte. Na deze periode behoudt Katal Defense System Association zich het recht voor om haar prijzen te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Elke dienst die door de klant aan Katal Defense System Association wordt toevertrouwd, zal het voorwerp uitmaken van een gratis bestek dat door Katal Defense System Association wordt opgesteld. De klant die een beroep wenst te doen op haar diensten wordt verzocht het gedateerde en ondertekende document met vermelding "goed voor akkoord" en de geparafeerde algemene voorwaarden terug te sturen naar het volgende e-mailadres: info@katal-defense.com Indien Katal Defense System Association de geldig ondertekende offerte niet ontvangt, heeft Katal Defense System Association het recht om de start van haar diensten op te schorten. Na het verstrijken van de geldigheidsduur wordt de offerte als nietig beschouwd. De algemene verkoopsvoorwaarden worden u echter niet per e-mail of per post toegezonden zodra u contact met ons opneemt via internet. In het laatste geval gaat Katal Defense System Association ervan uit dat u erkent dat u ze zonder voorbehoud hebt gelezen, begrepen en geaccepteerd.

De diensten omvatten uitsluitend de diensten zoals beschreven in het document die de offerte of het uiteindelijke contract ondersteunt en, indien nodig, de wijzigingen en aanvullingen die uitdrukkelijk tussen de partijen op een later tijdstip zijn overeengekomen.

De klant wordt er bovendien op gewezen dat de uitvoering van de overeengekomen diensten afhankelijk kan zijn van de voorafgaande betaling van een voorschot, zoals vermeld in het document die de offerte ondersteunt. Het voorschot is in principe vastgesteld op minimaal 25% van het totale bedrag van de diensten. In dit geval en bij gebrek aan betaling, behoudt Katal Defense System Association het recht om de uitvoering van haar diensten op te schorten tot de volledige betaling van het overeengekomen voorschot.

3. Herroepingsrecht

De klant die vanuit privédoeleinden handelt, beschikt over een termijn van 14 kalenderdagen om zijn bestelling in te trekken indien deze buiten de locatie of op afstand werd geplaatst, zonder dat hij zijn beslissing moet motiveren. Deze termijn gaat in op de datum van bevestiging van de bestelling (dienstverlening). In dit geval moet de klant de onderneming op ondubbelzinnige wijze informeren, hetzij per e-mail op het volgende adres: info@katal-defense.com , hetzij per schriftelijke brief gericht aan de maatschappelijke zetel op de 146 Chaussée de Vilvoorde te 1120  Brussel, België. Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zijn de kosten voor het terugsturen van de goederen voor rekening van de klant. In toepassing van artikel VI.53 van het Wetboek van Economisch Recht geniet de klant die handelt voor niet-professionele doeleinden echter niet van het herroepingsrecht voor goederen die volgens de specificaties van de klant zijn vervaardigd of duidelijk zijn gepersonaliseerd.Overeenkomstig artikel VI.53 van het Wetboek van Economisch Recht geniet de klant die handelt voor niet-beroepsmatige doeleinden niet van het herroepingsrecht voor:
- Goederen gemaakt op basis van de specificaties van de klant of duidelijk gepersonaliseerd;
- In het geval dat de dienst volledig is uitgevoerd indien de uitvoering is begonnen met de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de consument.

4. Duurtijd

Deze overeenkomst wordt gesloten voor het verrichten van terugkerende diensten (opeenvolgende diensten), of voor een duidelijk omschreven dienst, of voor een bepaalde periode (zie offerte of besteldocument).

Indien de overeenkomst wordt gesloten voor een duidelijk omschreven dienst of een vaste duur, eindigt de overeenkomst wanneer de dienst is voltooid of de duur van de overeenkomst is verstreken. De klant kan desondanks, indien hij dit wenst, deze overeenkomst op voorhand opzeggen door betaling van de gepresteerde diensten en een forfaitaire schadevergoeding die is vastgesteld op 20% van het totale bedrag dat nog verschuldigd is als winstderving (artikel 1794 van het Burgerlijk Wetboek).

Indien de overeenkomst voor onbepaalde tijd wordt aangegaan (terugkerende opdrachten) en de duur ervan niet bij overeenkomst is vastgesteld, kan elk van beide partijen de overeenkomst met een opzegtermijn van één maand opzeggen. Het bericht moet per aangetekende brief worden verstuurd. De opzegtermijn gaat in op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de aangetekende brief is ontvangen. In alle gevallen wordt aangenomen dat de aangetekende brief binnen drie werkdagen na verzending is ontvangen.

Gedurende de opzegtermijn blijven deze algemene voorwaarden en de bijzondere overeenkomsten van kracht.

Deze overeenkomst zal echter automatisch en zonder voorafgaande ingebrekestelling door Katal Defense System Association worden beëindigd in de hieronder opgesomde gevallen, zonder afbreuk te doen aan het recht van de partij die zich op deze uitdrukkelijke beëindigingsclausule beroept om schadevergoeding te eisen:
- in geval van faillissement van een van de partijen bij deze overeenkomst;
- in geval van omstandigheden die de professionele onafhankelijkheid in gevaar brengen;
- in geval van ernstige schending door een van de partijen van haar verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst. Het niet betalen van uitkeringen, het niet voorleggen van de documenten die nodig zijn voor de uitvoering van de diensten, enz.

De opdrachtgever zal, indien hij aan één van deze voorwaarden voldoet, door Katal Defense System Association schriftelijk op de hoogte worden gesteld van de redenen die de beëindiging van de overeenkomst rechtvaardigen.In elk geval zullen bij het einde van de overeenkomst of bij vroegtijdige beëindiging alle documenten van de klant die zijn eigendom zijn, ter beschikking worden gesteld of ter beschikking worden gesteld van zijn vertegenwoordiger.5. Uitvoeringstermijn en plaats

De uitvoeringstermijnen worden als indicatie gegeven en zijn in werkdagen vastgelegd. Overschrijding ervan kan geen aanleiding geven tot ontbinding van het contract.

Indien een termijn noodzakelijk is, moet deze duidelijk als zodanig aan Katal Defense System Association of op het document ter ondersteuning van de offerte worden vermeld. In geval van overmacht (zonder dat deze lijst beperkend is: stakingen, lock-out, slecht weer, stormen, brand, overstromingen, oorlogen, computerbugs of computervirussen, technische incidenten, vertragingen bij leveranciers, tekort aan arbeidskrachten, ziekte, etc.) of onvoorziene omstandigheden, worden de uitvoeringstermijnen opgeschort totdat het geval van overmacht of de onvoorziene omstandigheid voorbij is. Onder onvoorziene omstandigheid wordt verstaan elke omstandigheid die bij de indiening van de offerte redelijkerwijs niet te voorzien was en die de uitvoering van de opdracht zou bemoeilijken of financieel of anderszins zou bemoeilijken en die de normale verwachtingen zou overtreffen. Indien dergelijke omstandigheden niet ophouden te bestaan, geven zij de partijen het recht om herziening of beëindiging van het contract te verzoeken. Indien deze omstandigheden slechts een onderbreking van de diensten tot gevolg hebben, wordt de uitvoeringstermijn van rechtswege opgeschort voor de duur van de onderbreking.

In alle gevallen worden de termijnen voor de uitvoering van rechtswege en zonder voorafgaande kennisgeving opgeschort:Als de betalingsvoorwaarden niet worden gerespecteerd;Indien de klant éénzijdig in de loop van de dienstverlening tot een wijziging besluit.Indien deze wijzigingen of correcties leiden tot een meerkost van meer dan 10% van het oorspronkelijk overeengekomen bedrag, wordt de klant hiervan op de hoogte gebracht en wordt hem reeds meegedeeld dat deze kosten aan hem zullen worden aangerekend;Indien de opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn de gevraagde informatie of documenten verstrekt die nodig zijn voor de goede uitvoering van de diensten.De klant wordt ervan op de hoogte gebracht dat in geval van niet-uitvoering, gedeeltelijke of onvolledige uitvoering van zijn verplichtingen (bijvoorbeeld niet-betaling van diensten of overeengekomen voorschotten), de dienstverlener het recht heeft om de uitvoering van zijn diensten op te schorten of uit te stellen tot de klant deze situatie heeft rechtgezet. Indien dit het geval is, zal de dienstverlener de klant per e-mail informeren, zodat hij binnen de gestelde termijn aan zijn verplichtingen kan voldoen.

6. Verplichtingen van de partijen Katal Defense System Association en de cliënt zullen elk hun eigen belangen behartigen en loyaal en te goeder trouw handelen.

Katal Defense System Association heeft een middelenverbintenis. Katal Defense System Association voert de aan haar toevertrouwde diensten in volledige onafhankelijkheid uit. Katal Defense System Association verbindt zich ertoe de normen van haar beroep te respecteren en haar diensten te verlenen in overeenstemming met de verschillende geldende wetgevingen.

Tenzij anders bepaald, is Katal Defense System Association niet verplicht de juistheid en de volledigheid van de informatie die haar door de klant of haar medewerkers wordt meegedeeld te controleren, noch de betrouwbaarheid van de verschillende documenten en documenten die door de klant worden doorgestuurd. De klant Katal Defense System Association afstand te doen van elk verhaal in dit verband.

De opdrachtgever verplicht zich alle documenten, onderdelen, gegevens en informatie die nodig zijn voor de uitvoering van de overeengekomen dienst tijdig aan de dienstverlener ter beschikking te stellen.

Hij verbindt zich ertoe de dienstverlener tijdig op de hoogte te brengen van alle informatie, gegevens of gebeurtenissen die gevolgen kunnen hebben voor de uitvoering van de dienst.Hij verbindt zich er ook toe om, indien nodig, zo snel mogelijk en op eerste verzoek van de dienstverlener, schriftelijk te bevestigen dat de toegezonden documenten volledig zijn.

Ten slotte, wanneer de diensten van Katal Defense System Association niet beantwoorden aan de verwachtingen van de klant, zal de klant de dienstverlener hiervan onverwijld op de hoogte brengen. In het andere geval heeft deze laatste het recht om de diensten te beschouwen als uitgevoerd en uitgevoerd tot volle tevredenheid van de klant.

Katal Defense System Association en de klant zijn beide gebonden aan de vertrouwelijkheid van de gegevens die worden uitgewisseld in het kader van de diensten die Katal Defense System Association levert. Zij verbinden zich ertoe om, zowel tijdens als na afloop van de diensten, de fabricage- of bedrijfsgeheimen van elk van hen niet te onthullen, noch het geheim van enige persoonlijke of vertrouwelijke zaken waarvan zij bij de uitoefening van hun activiteit kennis zouden hebben genomen.

Katal Defense System Association en de klant verbinden zich ertoe de ontvangen informatie enkel te gebruiken in het kader van de goede uitvoering van de diensten en de toegang tot deze informatie enkel toe te staan aan personeelsleden en derden die deze moeten kennen voor de goede uitvoering van het contract. In het laatste geval wordt deze geheimhoudingsplicht zelf opgelegd aan eenieder die toegang heeft tot de betrokken informatie.

7. Intellectueel eigendom

Katal Defense System Association behoudt alle intellectuele eigendomsrechten, in hun voordelen en winsten, met betrekking tot alle intellectuele diensten die worden uitgevoerd, zelfs als deze in het kader van de uitvoering van het contract in opdracht van de klant zijn.

Alle tekeningen, ontwerpen, voorontwerpen en, meer in het algemeen, elke ondersteuning met inbegrip van de elementen en kenmerken met betrekking tot de creaties van Katal Defense System Association blijft haar exclusieve intellectuele eigendom en wordt beschermd door het auteursrecht en het tekeningenrecht. Ze kunnen niet worden gewijzigd. Elke reproductie, zelfs gedeeltelijk, verspreiding of exploitatie van deze elementen is onderworpen aan de voorafgaande schriftelijke toestemming van Katal Defense System Association. Indien dit niet het geval is, is het ten strengste verboden en zal het worden vervolgd voor de bevoegde strafrechtelijke, burgerlijke en/of handelsrechtbanken.

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geniet de klant van Katal Defense System Association enkel van een interne gebruikslicentie binnen zijn bedrijf en in overeenstemming met het contractueel overeengekomen gebruik.

8. Betalingsmodaliteiten

De klant aanvaardt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dat Katal Defense System Association de voorkeur geeft aan elektronische facturatie. De facturen zijn betaalbaar ten laatste op de vervaldag die erop vermeld staat.

Na deze termijn zal elke onbetaalde factuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele intrest van 12 % per jaar opleveren, waarbij elke begonnen maand volledig verschuldigd is, met een minimumtarief in overeenstemming met het tarief voorzien in artikel 5 van de wet van 2 augustus 2002 met betrekking tot de vertraging van de betaling bij handelstransacties.

Elke op de vervaldag onbetaalde factuur wordt bovendien van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding van 10% van het onbetaalde bedrag met een minimum van 40,-€ per factuur.

Elke betwisting met betrekking tot een factuur moet binnen acht volledige dagen na verzending schriftelijk worden ingediend. Na het verstrijken van deze termijn wordt de factuur geacht door de klant te zijn aanvaard.

9. Wijzigingen

Elke wijziging van de oorspronkelijk overeengekomen prestaties moet het voorwerp uitmaken van een schriftelijke wijziging die door alle partijen wordt ondertekend.

De dienstverlener behoudt het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen. De voorwaarden die van toepassing zijn op de diensten zijn de voorwaarden die zijn aanvaard bij de ondertekening van het document die de offerte ondersteunt.10. Nietigheidsclausule

De ongeldigheid, onafdwingbaarheid of onwettigheid van een van de clausules in een van de tussen de partijen overeengekomen contracten (specifieke en algemene voorwaarden of andere overeenkomsten), leidt op geen enkele wijze tot de ongeldigheid of nietigheid van de andere bepalingen van het contract. Alle clausules blijven volledig van kracht.

11. Geschillenbeslechting

Behalve in het geval van een betalingsprocedure, verbinden de partijen zich ertoe te trachten elk geschil met betrekking tot de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst op te lossen door middel van bemiddeling of verzoening.

Dit begint uiterlijk op de 15e volledige dag na het verzoek om bemiddeling of verzoening waarvan een van de partijen de andere partij in kennis heeft gesteld. Tenzij de partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen, mag de duur van de bemiddeling of verzoening niet meer dan 30 volledige dagen bedragen. Na het verstrijken van deze termijn zijn de partijen weer vrij om hun geschil voor de rechtbanken en gerechtshoven te brengen.

Behoudens andersluidende dwingende bepalingen of bepalingen van openbare orde die deze clausule vervangen, zijn in geval van een geschil tussen de partijen of een rechtsvordering tot betaling uitsluitend de rechtbanken van Brussel, België, bevoegd.

Het toepasselijke recht is het Belgische recht, in de Franse taal.

De partijen aanvaarden in het kader van hun betrekkingen elektronische bewijsmiddelen.

Volg ons nieuws op onze sociale netwerken

Copyright © Katal Defense year - Alle rechten voorbehouden.

Gegevensbescherming Algemene Voorwaarden