GDPR / KDSA

Deze website maakt geen gebruik van cookies.

© Copyright 2019 Katal Defense System Association - Algemene voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden van de website en bescherming van persoonsgegevens.

AVG-clausule - clausule met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens:

"Ik ga akkoord met de mededeling en het gebruik van mijn persoonsgegevens voor de goede uitvoering van de overeengekomen dienstverlening alsook voor het administratief en boekhoudkundig beheer van mijn dossier".

De klant wordt erop gewezen dat de persoonlijke gegevens die in verband met het contract worden verzameld en verwerkt (document ter ondersteuning van het aanbod of de overeenkomst) strikt vertrouwelijk zijn. Deze gegevens worden verzameld en verzameld voor boekhoudkundige doeleinden en voor een goed beheer van het contract evenals zijn dossier in het kader van de levering van de volgende goederen en/of diensten: [te specificeren]. De klant wordt geïnformeerd dat als hij ons niet de exacte gegevens verstrekt, dit in sommige gevallen de goede werking van het contractuitvoeringsproces kan belemmeren. Indien de gegevens onjuist of onnauwkeurig aan ons zijn verstrekt, kunnen wij hiervoor niet verantwoordelijk worden gehouden.

De persoonlijke gegevens die door de klant worden meegedeeld, worden beheerd door de gegevensbeheerder wiens identiteit de heer Laurent Demaire is, gegevensbeheerder + zijn contactgegevens, naam van zijn bedrijf, rechtsvorm, postadres, hoofdkantoor, tel, post, ECB-nummer, btw nummer, beroepstitel

De verzamelde gegevens zijn: de naam, voornaam, adres, naam van het bedrijf en zijn toeschrijving.

Deze gegevens worden gedurende een periode van 4 jaar bewaard. Na het verstrijken van de termijn worden de boekhoudkundige en/of juridische gegevens gearchiveerd en worden de overige gegevens gewist.

In overeenstemming met verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van gegevens evenals in overeenstemming met de wet van december 8 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, heeft de klant een recht op toegang tot gegevens, een recht op rectificatie of verwijdering ervan. De klant heeft ook het recht om een ​​beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens te vragen, bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn gegevens en het recht op overdraagbaarheid van zijn gegevens.

Hij kan ook te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van deze gegevens voor doeleinden die geen verband houden met het goede beheer van zijn dossier, indien van toepassing. Voor vragen met betrekking tot uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, aarzel niet om contact op te nemen met de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens.

Katal Defense System Association verbindt zich ertoe alle passende en redelijke technische en organisatorische maatregelen te nemen om de bescherming van klantgegevens te waarborgen. Hij gaat daarbij een middelenverbintenis aan.

De klant kan, indien hij meent te worden benadeeld in het kader van de bescherming van zijn persoonsgegevens, contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit Persstraat 35, 1000 Brussel

+32 (0) 2 274 48 00 +32 (0) 2 274 48 35

contact opnemen met (at) apd-gba.be

https://www.autoriteprotectiondonnees.be/contact

Volg ons nieuws op onze sociale netwerken

Copyright © Katal Defense year - Alle rechten voorbehouden.

Gegevensbescherming Algemene Voorwaarden